logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Świadczeniobiorcy uprawnieni do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Kto ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej1:

 1. kobiety w ciąży;

 2. świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a2;

 3. świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1b3;

 4. osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (tj. „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu” oraz osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu”4);

 5. inwalidzi wojenni i wojskowi;

 6. żołnierze zastępczej służby wojskowej;

 7. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

 8. kombatanci;

 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

 10. osoby deportowane do pracy przymusowej;

 11. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

 12. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

 

Dotyczy szczególnych uprawnień do korzystania poza kolejnością w odniesieniu do świadczeń udzielanych w zakładach opiekuńczo - leczniczych

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932) wprowadziła zmiany w ustawie o świadczeniach5. Od 1 lipca 2018 r. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnione są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

W odniesieniu do świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej albo świadczeń szpitalnych dla których prowadzone są listy oczekujących korzystanie ze świadczeń „poza kolejnością" oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy o świadczeniach.

Jednakże podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne czyli zakład opiekuńczo -leczniczy nie ma obowiązku prowadzenia list oczekujących na udzielane świadczenia, a o kolejności przyjęć decyduje lekarz kierując się przesłankami medycznymi, co wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach. W związku z tym, w odniesieniu do świadczeń udzielanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych będzie miał zastosowanie przepis art. 47 c ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym świadczeniodawca udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1 (tj. udzielanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) w dniu zgłoszenia.

Przepis art. 47 c ust. 4 ustawy o świadczeniach doprecyzowuje, że w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Oznacza to, że świadczenia powinny być udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.

Jednakże od 1 stycznia 2020 r. do prowadzenia zarówno harmonogramu przyjęć, jak i list oczekujących na udzielenie świadczenia zobowiązani będą świadczeniodawcy udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze. Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 20218 r. poz. 2429), art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach z dniem 1 stycznia 2020 r. otrzyma brzmienie: „Art. 20.1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Objęcie tych rodzajów opieki obowiązkiem prowadzenia przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zwiększy transparentność dostępu do tych świadczeń oraz pozwoli monitorować dostępność do nich i podejmować działania na rzecz zwiększenia dostępności, gdy okaże się to konieczne.

 


1 art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm).

2 art. 47 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) „Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.”

3 art. 47 ust 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) „Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:

1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

4 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. „Dawcy Przeszczepu” mają podobne uprawnienia jak osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” tj. posiadają uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poza kolejnością (zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1405 z późn. zm.). Fakt nieujęcia „Dawców Przeszczepów” w przepisach art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) nie pozbawia ich tego uprawnienia.

5 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm).