logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Sprawozdawanie raportów harmonogramów przyjęć przekazywanych komunikatem danych (format XML)

Sprawozdawanie raportów przekazywanych komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących (format XML)

Sprawozdawczości w formacie XML (raporty klx) podlegają dane dotyczące harmonogramów przyjęć, w tym listy oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach.

Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością:

Co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, świadczeniodawcy prowadzący harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących do komórek organizacyjnych/procedur mają obowiązek przekazać komunikatem XML sprawozdanie.

Każde sprawozdanie powinno zawierać1:

1. Dane świadczeniobiorców wpisanych w każdym harmonogramie przyjęć (wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kategorię świadczeniobiorców w harmonogramie przyjęć):

  • liczbę świadczeniobiorców wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć,
  • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć z powodu udzielenia świadczenia.

2. Dane dotyczące oczekujących na świadczenie wpisanych na każdą listę oczekujących (wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia):

  • identyfikator osoby, kod identyfikatora oraz imię (imiona) i nazwisko każdego świadczeniobiorcy wpisanego na listę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, a jeżeli świadczeniobiorca w okresie sprawozdawczym został wpisany na listę oczekujących ze względu na zmianę dotychczas posiadanej kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć - dodatkowo wskazanie tej kategorii przed dokonaniem zmiany,
  • identyfikator osoby, kod identyfikatora oraz imię (imiona) i nazwisko każdego świadczeniobiorcy skreślonego w okresie sprawozdawczym z listy oczekujących, jeżeli przyczyną skreślenia była zmiana kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć, ze wskazaniem kategorii po dokonaniu zmiany,
  • liczbę świadczeniobiorców, których termin udzielenia świadczenia uległ w okresie sprawozdawczym zmianie w wyniku skorzystania z możliwości, o której mowa w art. 20 ust 9a ustawy2,

3. Informację o udzielaniu świadczeń dzieciom, jeżeli część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej, w której prowadzony jest harmonogram przyjęć, wskazuje na udzielanie świadczeń osobom dorosłym, a komórka udziela świadczeń także dzieciom

WAŻNE!!!

Średni czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę medyczną lub świadczenia w określonym zakresie (z wyłączeniem listy art. 20 ust. 12 ustawy3).

Osoba wpisana na listę oczekujących na określoną procedurę medyczną lub świadczenie w określonym zakresie nie może być jednocześnie wykazywana na liście oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, w której ta procedura lub świadczenie w określonym zakresie będą wykonywane.

Średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczony jest zgodnie ze wzorem4:

T = D/L

gdzie:

T – średni czas oczekiwania,

D – łączna liczba dni oczekiwania, gdzie: D = d1 + d2 + … dn,

dn – liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na tę listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin5.

L – łączna liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin.

UWAGA!!!

W przypadku błędów walidacji pojawiających się przy przekazywaniu raportów w formacie XML należy zapoznać się z aktualnym wykazem błędów walidacji i weryfikacji, który udostępniany jest na stronie internetowej Centrali NFZ.

 1 § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 434 z późn. zm.).

2 art. 20 ust. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) „W przypadku pojawienia się wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniodawca może ograniczyć informowanie o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy do świadczeniobiorców wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od daty tego wolnego terminu oraz niezależnie od kolejności świadczeniobiorców na tej liście, z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

4 Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 434 z późn. zm.).

5 § 8 ust. 2 pkt 5 lit. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 434 z późn. zm.).