logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Sprawozdawanie raportów harmonogramów przyjęć przekazywanych komunikatem danych (format XML)

Sprawozdawanie raportów przekazywanych komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących (format XML)

Sprawozdawczości w formacie XML (raporty klx) podlegają dane dotyczące harmonogramów przyjęć, w tym listy oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach.

Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością:

Co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, świadczeniodawcy prowadzący harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących do komórek organizacyjnych/procedur mają obowiązek przekazać komunikatem XML sprawozdanie.

Każde sprawozdanie powinno zawierać1:

1. Dane świadczeniobiorców wpisanych w każdym harmonogramie przyjęć (wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kategorię świadczeniobiorców w harmonogramie przyjęć):

  • liczbę świadczeniobiorców wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć,
  • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć z powodu udzielenia świadczenia.

2. Dane dotyczące oczekujących na świadczenie wpisanych na każdą listę oczekujących (wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia):

  • identyfikator osoby, kod identyfikatora oraz imię (imiona) i nazwisko każdego świadczeniobiorcy wpisanego na listę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, a jeżeli świadczeniobiorca w okresie sprawozdawczym został wpisany na listę oczekujących ze względu na zmianę dotychczas posiadanej kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć - dodatkowo wskazanie tej kategorii przed dokonaniem zmiany,
  • identyfikator osoby, kod identyfikatora oraz imię (imiona) i nazwisko każdego świadczeniobiorcy skreślonego w okresie sprawozdawczym z listy oczekujących, jeżeli przyczyną skreślenia była zmiana kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć, ze wskazaniem kategorii po dokonaniu zmiany,
  • liczbę świadczeniobiorców, których termin udzielenia świadczenia uległ w okresie sprawozdawczym zmianie w wyniku skorzystania z możliwości, o której mowa w art. 20 ust 9a ustawy2,

3.    Datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących3.

WAŻNE!!!

Średni czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę medyczną lub świadczenia w określonym zakresie (z wyłączeniem listy art. 20 ust. 12 ustawy4).

Osoba wpisana na listę oczekujących na określoną procedurę medyczną lub świadczenie w określonym zakresie nie może być jednocześnie wykazywana na liście oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, w której ta procedura lub świadczenie w określonym zakresie będą wykonywane.

Średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczony jest zgodnie ze wzorem5:

T = D/L

gdzie:

T – średni czas oczekiwania,

D – łączna liczba dni oczekiwania, gdzie: D = d1 + d2 + … dn,

dn – liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na tę listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin6,

L – łączna liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin.

UWAGA!!!

W przypadku błędów walidacji pojawiających się przy przekazywaniu raportów w formacie XML należy zapoznać się z aktualnym wykazem błędów walidacji i weryfikacji, który udostępniany jest na stronie internetowej Centrali NFZ.
 1 § 8 ust. 4 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1207 z późn. zm.).

2 art. 20 ust. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) „W przypadku pojawienia się wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniodawca może ograniczyć informowanie o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy do świadczeniobiorców wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od daty tego wolnego terminu oraz niezależnie od kolejności świadczeniobiorców na tej liście, z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

3 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) listy oczekujących podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczenia. Ocena dokonywana jest przez jeden z niżej wymienionych podmiotów w zależności od rodzaju umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę – w przypadku szpitali. W skład zespołu wchodzą lekarz specjalista w specjalności zabiegowej, lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej oraz pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku inna pielęgniarka albo położna. Obowiązkiem zespołu oceny przyjęć jest sporządzanie szczegółowego raportu i przedstawienie go świadczeniodawcy,
2. kierownika świadczeniodawcy – w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
3. świadczeniodawcę – w sytuacji innej niż wyszczególnionej w pkt. 1 i 2.

4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm).

5 Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1207 z późn. zm.).

6 § 8 ust. 2 pkt 5 lit. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1207 z późn. zm.).