logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Kategorie świadczeniobiorców

Informacje o przyporządkowaniu pacjentów do danej „kategorii świadczeniobiorców” powinny być gromadzone zarówno w raportach XML przekazywanych do Mazowieckiego OW NFZ, jak i w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.

Kategorie świadczeniobiorców1:

  • przyjęty na bieżąco – w przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia w dniu zgłoszenia, z wyłączeniem świadczeniobiorcy przyjętego z kategorią „posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej” oraz „przyjęty w stanie nagłym”,
  • oczekujący – w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących – świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej: „przypadek pilny” lub „przypadek stabilny” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniodawców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 r. Nr 200, poz. 1661). Świadczeniobiorcy zakwalifikowani do kategorii medycznej „przypadek pilny” powinni być umieszczani na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”.
  • oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 122,
  • posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – konieczność wskazanie podstawy tego prawa,
  • kontynuujący leczenie – świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia3,
  • przyjęty w stanie nagłym – w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie4.

 1 art. 19a ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm)

2 art. 20 ust. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm) „Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Do listy tej nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie ust. 11”.

3 § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1661).

4 art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)