logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Deklaracja dostępności

Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Mazowieckiego OW NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.nfz-warszawa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (ang. breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne, takie jak odnośniki czy przyciski, mają wyraźne oznaczenie (fokus).
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Dostępna jest wersja standardowa i kontrastowa serwisu.
 • Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki ze standardowej na średnią lub dużą.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Kalinowskim.

 

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa:

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wspólnej (wejście do Sali Obsługi Klienta) i od ul. Chałubińskiego (wejście do kancelarii i biur). 

Pomieszczenia położone są na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Obsługi Klienta.

Przed budynkiem – od ul. Wspólnej – wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W oddziale funkcjonuje  stanowisko dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Dostępne są pętle indukcyjne. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

 • Mazowiecki OW NFZ Delegatura w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 17 Stycznia, tzw. „wysoki parter”. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z zewnętrznej winy, zainstalowanej po lewej stronie schodów wejściowych.

Przed budynkiem od ul. 17 Stycznia wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Pomieszczenia położone są na IV piętrze, do których można wjechać dwiema windami wewnętrznymi.

Dwie toalety (męska i damska) dla osób niepełnosprawnych, znajdują się przy Sali Obsługi Klienta.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W oddziale funkcjonuje  stanowisko dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Dostępna jest pętla indukcyjna.

Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM) – jeden pracownik zgłoszony do przeszkolenia.

 

 • Mazowiecki OW NFZ Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45 07-410 Ostrołeka

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Kościuszki 45:

Główne ze schodami od ul. Kościuszki 45 prowadzi do holu i na Sale Obsługi Klienta oraz do pomieszczeń delegatury usytuowanych na I i II piętrze,

Boczne wejście – obok wejścia do Urzędu Miasta – z podjazdem dla niepełnosprawnych prowadzi bezpośrednio do holu i Sali Obsługi Klienta.

Sale Obsługi Klienta znajdują się na parterze.

Przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dostępne są pętle indukcyjne.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

 • Mazowiecki OW NFZ Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18 c 09-400 Płock

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Padlewskiego. Siedziba delegatury zlokalizowana jest na pierwszym piętrze, nie posiada barier architektonicznych.

Dla interesantów wyznaczono miejsce parkingowe.

Jest winda oraz toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W delegaturze funkcjonuje  stanowisko dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Dostępne są pętle indukcyjne. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

 • Mazowiecki OW NFZ Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4 26-617 Radom

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Piastowskiej 4 z pochylnią dla osób niepełnosprawnych (wejście do Sali Obsługi Klienta i kancelarii). 

Pomieszczenia położone są na parterze, drzwi są automatyczne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Obsługi Klienta.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W oddziale funkcjonuje  stanowisko dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Dostępne są pętle indukcyjne.

 

 • Mazowiecki OW NFZ Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego  4 08-110 Siedlce

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Piłsudskiego.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wejście pozbawione barier architektonicznych  zlokalizowane jest od strony ul. Biskupa Świrskiego. Wyposażone jest w dzwonek, a przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu.

Wszystkie pomieszczenia dedykowane obsłudze klienta położone są na parterze budynku.

Dostępne są pętle indukcyjne.