logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Prowadzenie harmonogramów przyjęć za pomocą aplikacji AP-KOLCE

W aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE prowadzone są harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących o których mowa w Załączniku Nr 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1207 z późn. zm.).

W harmonogramach przyjęć wprowadzane są dane pacjentów oczekujących (pierwszorazowych), przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń, dla których prowadzone są harmonogramy przyjęć w aplikacji AP-KOLCE.

1. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w komórkach organizacyjnych:  

 • Świadczenia z zakresu onkologii – kod świadczenia 60002:
  • 1240 Poradnia onkologiczna
  • 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
  • 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci
  • 1242 Poradnia chemioterapii
  • 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
  • 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
  • 1244 Poradnia radioterapii
 • Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – kod świadczenia 60003:
  • 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  dla dzieci
 • Świadczenia z zakresu kardiologii – kod świadczenia 60004:
  • 1100 Poradnia kardiologiczna
  • 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci
  • 1102 Poradnia wad serca
  • 1103 Poradnia wad serca dla dzieci
  • 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
  • 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
 • Świadczenia z zakresu endokrynologii – kod świadczenia 60005:
  • 1030 Poradnia endokrynologiczna
  • 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
  • 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
  • 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
  • 1034 Poradnia andrologiczna
  • 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci
  • 1036 Poradnia leczenia niepłodności
  • 1038 Poradnia chorób tarczycy
  • 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

2. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego – kod świadczenia 80003
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego – kod świadczenia 80005
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – kod świadczenia 80004 (obowiązek od września 2019 r.)
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego – kod świadczenia 80006 (obowiązek od września 2019 r.)
 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) – kod świadczenie 30002
 • usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej (angioplastyka) – kod świadczenia 50002
 • operacje jaskry (obowiązek od września 2019 r.)
 • operacje jaskry z zaćmą (obowiązek od września 2019 r.)
 • operacje plastyczne oka (obowiązek od września 2019 r.)
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) (obowiązek od września 2019 r.)
 • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka (obowiązek od września 2019 r.)
 • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego (obowiązek od września 2019 r.)
 • pomosty dla rewaskularyzacji serca (obowiązek od września 2019 r.)
 • zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) (obowiązek od września 2019 r.)
 • wycięcie macicy (histerektomia) (obowiązek od września 2019 r.)

3. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badania diagnostyczne (obowiązek od września 2019 r.):

 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • gastroskopia
 • kolonoskopia

4. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019 r.)
 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019 r.)
 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019 r.)
 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019 r.)
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych (obowiązek od września 2019 r.)
 • fizjoterapia ambulatoryjna (obowiązek od stycznia 2020 r.)
 • fizjoterapia domowa (obowiązek od stycznia 2020 r.)

5. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych (obowiązek od września 2019 r.)

 • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
 • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
 • leczenie stwardnienia rozsianego

6. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych:

 • wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków – kod świadczenia 50009
 • operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla – kod świadczenia 50010
 • przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca – kod świadczenia 50013
 • kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających – kod świadczenia 50014
 • operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – kod świadczenia 50015
 • mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami – kod świadczenia 50016
 • przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka – kod świadczenia 50017

W przypadku harmonogramów przyjęć prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji AP-KOLCE nie ma obowiązku przekazywania danych statystycznych komunikatem XML. Dane te są automatycznie obliczane przez aplikację i przekazywane do:

Informatora o Terminach Leczenia

Warunkiem niezbędnym, aby te dane zostały w sposób automatyczny obliczone i przesłane do Informatora, jest dokonywanie przez świadczeniodawcę nie rzadziej niż raz w miesiącu oceny listy oczekujących1 i aktualizowanie daty oceny w aplikacji, a także wprowadzania informacji o pierwszym wolnym terminie.

Instrukcja użytkownika aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE jest dostępna podczas logowania się do aplikacji pod linkiem: „dokumentacja użytkownika” lub poniżej:

Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE

 


1 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) listy oczekujących podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczenia. Ocena dokonywana jest przez jeden z niżej wymienionych podmiotów w zależności od rodzaju umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1.zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę – w przypadku szpitali. W skład zespołu wchodzą lekarz specjalista w specjalności zabiegowej, lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej oraz pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku inna pielęgniarka albo położna. Obowiązkiem zespołu oceny przyjęć jest sporządzanie szczegółowego raportu i przedstawienie go świadczeniodawcy,
2. kierownika świadczeniodawcy – w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
3. świadczeniodawcę – w sytuacji innej niż wyszczególnionej w pkt. 1 i 2.