logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej w innym państwie członkowskim niż państwo jej wystawienia.

Lekarz może wystawić taką receptę,  wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane:

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. datę urodzenia pacjenta;
 3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
 4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
 5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
 6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;
 7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
 8. nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
 9. postać;
 10. moc;
 11. ilość;
 12. sposób dawkowania;
 13. datę wystawienia recepty;
 14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, niebędąca receptą transgraniczną, jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane:

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. adres pacjenta;
 3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
 4. postać;
 5. moc;
 6. ilość;
 7. datę wystawienia recepty;
 8. dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Recepta transgraniczna:

 • jest realizowana za pełną odpłatnością,
 • nie może być na niej przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw”,
 • recepta która nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pełną odpłatnością,
 • może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.), bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej.

Po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji wg. art. 42c ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 • ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)