logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Ogólne zasady odpłatności za leki

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydawane są osobom ubezpieczonym za odpłatą ryczałtową, bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.

Osobą uprawnioną, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696 z późn. zm.) jest:

  1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,
  3. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest refundowany, jeśli został wypisany na prawidłowo wystawionej recepcie i znajduje się na wykazach zawartych w:

Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zobacz

 

Obowiązują następujące poziomy odpłatności:

  • bezpłatny - do wysokości limitu,
  • ryczałtowy - kwota 3,20 zł do wysokości limitu,
  • 50% - do wysokości limitu,
  • 30% - do wysokości limitu.

Kwalifikacji do odpowiedniej odpłatności dokonuje Minister Zdrowia.

Refundacji podlegają także leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją.

Wydawane są one świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy wnoszona przez pacjenta wynosi 7,50 zł.


Refundacji podlegają także leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego z importu docelowego, sprowadzane z zagranicy, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Pacjenci ubiegający się o refundację tego typu preparatów muszą wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia.

Limity cen leków

Dla leków refundowanych określone zostały wysokości limitów finansowania, do wysokości których leki te są refundowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej za dany lek. Jeżeli cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od ustalonej wysokości limitu finansowania tego leku, pacjent dopłaca różnicę między ceną leku a limitem.

Przykład:
Cena detaliczna leku wydawanego z 50% odpłatnością wynosi 15 zł, a jego limit 12 zł.
Opłata dla pacjenta: 50% z limitu + różnica pomiędzy ceną detaliczną leku, a limitem (50% x12zł)+(15zł - 12zł) = 6zł+3zł = 9zł

Uprawnienia dodatkowe