logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Zasady wyrażania zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy

Zasady wyrażania zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy

(obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.)

 

Zgodnie z postanowieniami art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Z kolei zgodnie z art. 155 ust. 5 tej ustawy, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Odmowa wyrażenia zgody przez Dyrektora OW NFZ na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy powoduje, że przeniesienie praw i obowiązków dokonane przez Zbywcę na Nabywcę nie wywołuje skutków prawnych.

Nabywcą praw i obowiązków może być wyłącznie podmiot posiadający status świadczeniodawcy i spełniający wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodny wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy mogą złożyć Zbywca i Nabywca na jednym formularzu. We wniosku należy szczegółowo określić, jakiej umowy dotyczy wniosek oraz od kiedy wnioskodawcy proponują przeniesienie praw i obowiązków. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przygotował wzór formularza – wniosku Zbywcy i Nabywcy, którego zastosowanie pozwoli Państwu doprecyzować wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających umowy (formularz wniosku), jak również ułatwi MOW NFZ rozpatrzenie sprawy.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, może wyrazić zgodę na przeniesienie praw i obowiązków po spełnieniu następujących warunków:

1. przedstawieniu kompletu dokumentów:

  • Dokumentów formalnoprawnych potwierdzających, że Nabywca może być świadczeniodawcą NFZ:

a/ odpis z KRS lub CEIDG (lub oświadczenie o wpisach do właściwych rejestrów wraz z numerem wpisu);

b/ zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy; (lub oświadczenie o wpisach do właściwego rejestru wraz z numerem księgi rejestrowej);

c/ umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawartą na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej lub art. 136b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  • Umowy przeniesienia praw i obowiązków lub innego dokumentu, z którego wynika przeniesienie praw i obowiązków.
  • W przypadku tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy, Zbywca i Nabywca przedstawiają dokumenty, z których wynika sposób przekazania potencjału;
  • W przypadku braku tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy, Zbywca i Nabywca opisują dokładnie na czym polegają różnice oraz przedstawiają dokumenty wskazujące, że potencjał wykonawczy po zmianie nie zmieni parametrów merytorycznych oferty w porównaniu do parametrów oferty Zbywcy.

2. wykonaniu następujących czynności:

  • Nabywca, jeżeli nie jest świadczeniodawcą NFZ, stosownie do postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.),  powinien zawrzeć umowę upoważniającą do korzystania z Portalu NFZ;
  • Nabywca powinien przygotować w swoim profilu dane dotyczące potencjału wykonawczego, umożliwiającego jego weryfikację. Nabywca i Zbywca mogą wraz z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków złożyć również wniosek o umożliwienie kopiowania potencjału z profilu Zbywcy na profil Nabywcy – wniosek taki może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku pełnej tożsamości miejsca, personelu i sprzętu.

 

UWAGA!

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie informuje, że zamiar przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot w trybie art. 155 ustawy o świadczeniach stanowi zmianę podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy w rozumieniu§ 34 ust. 1 ogólnych warunków umów  ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), Dlatego też świadczeniodawca (Zbywca) zobowiązany jest zawiadomić Oddział Funduszu o zamiarze dokonania takich zmian nie później niż 30 dni przed ich dokonaniem, pod rygorem nałożenia kary umownej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g ogólnych warunków umów.