logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Postępowanie w przypadku zmiany podmiotowej po stronie świadczeniodawcy nie wymagającej zgody MOW

Zasady postępowania w przypadku zmiany podmiotowej po stronie świadczeniodawcy nie wymagającej zgody dyrektora MOW NFZ w Warszawie 

(obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.)

Poniższe zasady dotyczą sytuacji nie wymagających wyrażenia przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a jedynie zgłoszenia ze względu na zmianę podmiotową mającą wpływ na realizację umowy.

Zgłoszenie dotyczy sytuacji przekształcenia Świadczeniodawcy, które skutkuje następstwem prawnym pod tytułem ogólnym. Tego rodzaju zmiana podmiotowa nie wymaga zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydanej na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Zmiana taka może wynikać w szczególności z:

 1. łączenia, podziału i przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, z późn.zm.);
 2. łączenia, podziału i przekształcenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), których skutkiem jest następstwo prawne pod tytułem ogólnym tj.:
 • połączenie spółek kapitałowych ze sobą oraz ze spółkami osobowymi;
 • podział spółek kapitałowych;
 • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową;
 • przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
 • przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową;
 • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.

W przypadku zaistnienia takiej zmiany podmiotowej, świadczeniodawca obowiązany jest dokonać zgłoszenia zgodnie z formularzem (formularz zgłoszenia), a ponadto przedstawić:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający tę zmianę;
 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy (lub oświadczenie o wpisach do właściwego rejestru wraz z numerem księgi rejestrowej),
 3. oświadczenie o zmianie/braku zmiany rachunku bankowego,
 4. oświadczenie o zmianie/braku zmiany numeru NIP/REGON.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował wzór formularza, którego zastosowanie pozwoli Państwu doprecyzować zgłoszenie (formularz zgłoszenia), jak również ułatwi Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrzenie sprawy.

Ponadto świadczeniodawca zobowiązany jest stosownie do postanowień Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (ze zm.) zweryfikować w profilu świadczeniodawcy dane, które mają wpływ na dokonywanie rozliczeń oraz uaktualnić dane dotyczące potencjału wykonawczego, zgodnie z wpisem do właściwych rejestrów.

UWAGA!

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie informuje, że zmiana podmiotowa pod tytułem ogólnym stanowi zmianę podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy w rozumieniu § 34 ust. 1 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.). Dlatego też Świadczeniodawca zobowiązany jest zawiadomić Oddział Funduszu o zamiarze dokonania takich zmian nie później niż 30 dni przed ich dokonaniem pod rygorem nałożenia kary umownej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g ogólnych warunków umów.