logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Informacja jak uzyskać uprawnienia do pobierania numerów recept

Osoba uprawniona (lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, pielęgniarka i położna), która nie posiadała dotychczas upoważnienia MOW NFZ do wystawiania recept refundowanych w celu nadania uprawnienia do pobierania numerów recept powinna:

 1. za pośrednictwem strony internetowej wypełnić wniosek o dostęp do Portalu (formularz wniosku dla pracownika),
 2. przekazać wypełniony wniosek  elektronicznie oraz go wydrukować i podpisać;
 3. złożyć wydrukowany i podpisany wniosek osobiście w Oddziale (okazując się dokumentem tożsamości) wraz kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie specjalizacji

oraz w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:

 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych oraz
 • kopia zaświadczenie o odbyciu kursu.  

Wniosek składa się w siedzibie Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu na miejsce udzielania świadczeń albo miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie „pro auctore” i „pro familiae”)

Osoba uprawniona, która posiada aktywny pin i hasło do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (posiadała umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych ale nie złożyła do 30 września 2018 r wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept):

 1. loguje się do Systemu Numerowanych Recept lekarskich na dotychczasowy PIN i hasło;
 2. w zakładce: „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” generuje „Wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept”;
 3. przekazuje wniosek elektronicznie za pośrednictwem „Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) – Portalu Personelu” (zakładka „Wnioski- pozostałe wnioski”);
 4. drukuje wygenerowany wniosek;
 5. przekazuje wydrukowany i podpisany Wniosek wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:
 • kopia prawa wykonywania zawodu,  
 • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie specjalizacji

do Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu na miejsce udzielania świadczeń albo miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie „pro auctore” i „pro familiae”).

W sytuacji, gdy System Numerowanych Recept Lekarskich przy próbie logowania wskazuje błędny pin i hasło należy wygenerować Wniosek o wygenerowanie nowego hasła dla pracownika medycznego (pod oknem logowania) a następnie wydrukowany i podpisany wniosek przesłać na numer fax: 22 582 81 25 lub 22 582 81 55 lub skan podpisanego wniosku wysłać na adres:

 


 

Osoby uprawnione do wystawiania recept, wystawiające recepty pro auctore i pro familiae, które nie mają możliwości korzystania z Portalu NFZ

W szczególnych przypadkach, uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby wystawiające wyłącznie recepty pro auctore i pro familiae będzie możliwe bezpośrednio w oddziale Funduszu, na podstawie złożonych dokumentów wyłącznie w postaci papierowej.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się nadawanie numerów recept tym osobom przez dyrektora oddziału Funduszu, z wykorzystaniem systemu informatycznego oddziału Funduszu w miejscu wskazanym przez dyrektora oddziału NFZ.

Miejsce przekazywania dokumentów w postaci papierowej:

 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

Szczegółowy tryb postępowania i zasady nadawania numerów recept oraz uprawnienia do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu Personelu określa w szczególności rozdział 2 i 3 Zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ

Szczegółowy tryb uzyskiwania dostępu do Portalu NFZ określa Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez pracowników medycznych, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zmienionego Zarządzeniem Nr 81/2016/DSOZ Prezesa NFZ.

Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 81/2016/DSOZ Prezesa NFZ