logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności dla pacjentów

Komunikat dla ubezpieczonych z rejonu siedleckiego

12.01.2017
W związku z zaplanowaną przez Polską Grupę Energetyczną SA na 17 stycznia 2017 r. przerwą w dostawie energii elektrycznej, w godzinach 13.00-16.00 nie będzie możliwa kompleksowa obsługa interesantów w siedleckiej delegaturze NFZ przy ul. Piłsudskiego 4.

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej – od 12 stycznia

09.01.2017
Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń...

Komunikat dla pacjentów dotyczący „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia

04.01.2017
Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne”...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Ważne informacje

Ważne informacje

 • Prawo do nabycia bezpłatnych  wyrobów medycznych (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)  na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji przysługuje:
 1. inwalidom wojennym i wojskowym,​
 2. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 3. osobom represjonowanym,
 4. uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 5. weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
 • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane przez osobę uprawnioną, potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ  jest rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje zaopatrzenie, za który świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ. Jeśli cena refundowanego wyrobu medycznego przekracza limit określony w przepisach - pacjent dopłaca jedynie różnicę. Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów poniesionych przy zakupie wyrobu medycznego na podstawie przedłożonego przez pacjenta Oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.
 • W przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.
 • W sytuacji gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie (po urazach) pacjenta w wyroby medyczne dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa pacjent pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, pierwszorazowo potwierdza Oddział Funduszu i wystawia kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – jest to dokument wydawany przez Oddział Wojewódzki Funduszu, który przez okres do 12 miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności w/w karty, nie wymaga potwierdzenia przez Oddział Funduszu.
 • Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył). Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy (nadawcy).
 • Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie:
 1. pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę,
 2. zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,
 • Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie
 • Świadczeniodawca obowiązany jest do zaopatrywania świadczeniobiorców wyłącznie w fabrycznie nowe wyroby medyczne
 • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o refundacji informujemy, iż „w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca”.
 • Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 • Skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1565 – wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego może nie spełniać swojej funkcji, np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można starać się o skrócenie okresu użytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny, musi być wystawione przez osobę uprawnioną i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne z uwzględnieniem podstawowych kryteriów przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu. Może się zdarzyć, że w razie niejasności co do zasadności zlecenia będzie on dodatkowo weryfikowany przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFZ, zlecenie jest potwierdzane do refundacji. Skrócenie okresu użytkowania nie dotyczy wyrobów medycznych, które uległy zniszczeniu.
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2013 poz. 1565) stanowiący wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie definiuje: wyroby medyczne, osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw. 
 • Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. 2013 poz.1565), z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
 • Przypominamy, że świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitalnego lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
W celu potwierdzenia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego w w/w podmiotach leczniczych należy okazać wypis z danej placówki.