logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak złożyć skargę?

Krok 1. Przygotuj skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Przedmiotem skargi lub wniosku może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

Krok 2. Złóż skargę

Złóż skargę w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału,
 • wysłać pocztą lub faksem na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

faks (22) 582 84 21

lub jego delegaturze:

Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
faks (23) 680 84 20

Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 45
07-410 Ostrołęka
faks (29) 753 90 01

Delegatura w Płocku
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock
faks (24) 352 90 02

Delegatura w Radomiu
ul. Piastowska 4
26-617 Radom
faks (48) 670 96 01

Delegatura w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 4
08-110 Siedlce
faks (25) 785 12 38

 • przesłać skargę na adres e-mail:

(w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni; termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)

          adres skrytki: /016ndson16/skrytka

WAŻNE! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

UWAGA! Skargi i wnioski można składać tylko w formie pisemnej. Jedynym odstępstwem jest możliwość złożenia skargi w siedzibie MOW NFZ lub jednej z delegatur ustnie do protokołu.

Skargi można składać bezpośrednio w Kancelarii MOW NFZ przy ul.  Chałubińskiego 8 w Warszawie, bądź w delegaturach: w Siedlcach, Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Ostrołęce, codziennie od godz. 8.00 do 16.00, a w czwartki do godz. 18.00

Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać również w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców, Skarg i Wniosków: tel. (22) 582 84 02. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców przyjmuje interesantów w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 10.00-12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem telefonu (22) 279 78 10.

Krok 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

PAMIĘTAJ! Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc w formie interwencji jest

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.

Przypominamy, iż Oddział w ramach rozpatrywania skarg nie może:

 • podejmować interwencji u świadczeniodawcy (np. telefonicznych),
 • wpływać na sposób leczenia bądź ingerować w decyzje medyczne lekarzy/ pielęgniarek/położnych (np. spowodować wydania przez lekarza skierowania na badania/do poradni specjalistycznej),
 • dokonywać przesunięć w kolejkach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • karać dyscyplinarnie pracowników podmiotów leczniczych (należy to do dyrektorów/kierowników danej placówki),
 • dokonywać zwrotu poniesionych kosztów leczenia nawet w sytuacjach, gdy opłaty pobrane zostały niezasadnie (możemy jedynie nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną).