logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak złożyć skargę?

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WAŻNE! Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Krok 1. Przygotuj pisemną skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Krok 2. Złóż skargę

 • osobiście w kancelarii (również w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu  i w Siedlcach), codziennie od godz. 8.00 do 16.00
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /016ndson16/skrytka)
 • pocztą na adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • prześlij na adres e-mail:
 • ustnie do protokołu

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców przyjmuje interesantów w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem 22 279 78 10.

Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać w Dziale Skarg i Wniosków: tel. 22 279 75 78.

Krok 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi.

PAMIĘTAJ! Jeśli podejrzewasz naruszenie praw pacjenta, zwróć się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46. Skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590 lub odwiedź stronę internetową

Przypominamy, że Oddział NFZ w ramach rozpatrywania skarg nie może:

 • podejmować interwencji u świadczeniodawcy (np. telefonicznych),
 • wpływać na sposób leczenia bądź ingerować w decyzje medyczne lekarzy/ pielęgniarek/położnych (np. spowodować wydania przez lekarza skierowania na badania/do poradni specjalistycznej),
 • dokonywać przesunięć w kolejkach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • karać dyscyplinarnie pracowników podmiotów leczniczych (należy to do dyrektorów/kierowników danej placówki),
 • dokonywać zwrotu poniesionych kosztów leczenia nawet w sytuacjach, gdy opłaty pobrane zostały niezasadnie (możemy jedynie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do świadczeniodawców, przewidziane w zawartych umowach).

Masz wątpliwości – zapytaj. Pracownicy Działu Skarg i Wniosków służą pomocą, radą i doświadczeniem.