logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak złożyć skargę?

Co skarga powinna zawierać?

Przedmiotem skargi lub wniosku może być:

 • postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z MOW NFZ,
 • niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników MOW NFZ.

Zastrzeżenia pacjentów dot. sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

W skardze konieczne jest podanie:

 • danych skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • danych świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • zamieszczenie własnoręcznego podpisu,
 • dokładne określenie przedmiotu skargi (precyzyjne podanie opisu zdarzenia),
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia,
 • wnoszący skargę ma prawo zastrzec swoje dane osobowe (nazwisko i adres); zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

Uwaga! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie można złożyć skargę?

 • bezpośrednio w Kancelarii MOW NFZ przy ul.  Chałubińskiego 8 w Warszawie, bądź do delegatur: w Siedlcach, Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Ostrołęce, codziennie od godz. 8.00 do 16.00, a w czwartki do godz. 18.00
 • wysłać pocztą na adres Oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy Delegatury:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 45
07-410 Ostrołęka

Delegatura w Płocku
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock

Delegatura w Radomiu
ul. Piastowska 4
26-617 Radom

Delegatura w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 4
08-110 Siedlce

 • wysłać faksem:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Fax 22 582 84 21

Delegatura w Ciechanowie
Fax (23) 680 84 20

Delegatura w Ostrołęce
Fax (29) 753 90 01

Delegatura w Płocku
Fax (24) 352 90 02

Delegatura w Radomiu
Fax (48) 670 96 01

Delegatura w Siedlcach
Fax (25) 785 12 38

 • przesłać skargę na adres e-mail ,
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Dane kontaktowe NFZ Mazowsze

UWAGA! Skargi i wnioski można składać tylko w formie pisemnej. Jedynym odstępstwem jest możliwość złożenia skargi w siedzibie MOW NFZ lub jednej z delegatur ustnie do protokołu. Dotyczy to przede wszystkim osób niedowidzących.

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców przyjmuje interesantów w sprawach skarg w poniedziałki w godz. 10.00-12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem telefonu 22 279 78 10.

Co dzieje się ze złożoną skargą?

Każda skarga na wstępie jest analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z MOW NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

W oparciu o całokształt zebranego materiału kierowana jest do skarżącego pacjenta pisemna  informacja o sposobie rozpatrzenia skargi.

Przypominamy, iż Oddział w ramach rozpatrywania skarg nie może:

 • podejmować interwencji u świadczeniodawcy (np. telefonicznych),
 • wpływać na sposób leczenia bądź ingerować w decyzje medyczne lekarzy/ pielęgniarek/położnych (np. spowodować wydania przez lekarza skierowania na badania/do poradni specjalistycznej),
 • dokonywać przesunięć w kolejkach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • karać dyscyplinarnie pracowników podmiotów leczniczych (należy to do dyrektorów/kierowników danej placówki),
 • nie możemy dokonywać zwrotu poniesionych kosztów leczenia nawet w sytuacjach, gdy opłaty pobrane zostały niezasadnie (możemy jedynie nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną).

Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc również w formie interwencji, jest Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:   0 800 190 590.