logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

Na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji ambulatoryjnej, dziennej, stacjonarnej może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz - w przypadku schorzeń przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. NFZ finansuje dla jednego świadczeniobiorcy w cyklu od 15 do 30 dni zabiegowych. W przypadku realizacji rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym czas trwania usprawniania wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 

 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju i kolejności wykonywania świadczeń.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej. NFZ finansuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja dla osób z dysfunkcją  narządu słuchu i mowy

Kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka diagnostyczno-terapeutyczna nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym słuchem. Rehabilitacja słuchu i mowy polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywanych świadczeń.

Skierowanie na rehabilitację słuchu i mowy wystawia lekarz oddziału lub poradni otolaryngologicznej, otolaryngologii dziecięcej, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej. NFZ finansuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja dla osób z dysfunkcją  narządu wzroku

Kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka diagnostyczno-terapeutyczna nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym wzrokiem. Rehabilitacja wzroku polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywanych świadczeń i realizacji zadań.

Skierowanie na rehabilitację wzroku wystawia lekarz poradni okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej. NFZ finansuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja kardiologiczna

Udzielana jest świadczeniobiorcom, w szczególności po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziałów kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku wynosi nie więcej niż 24 dni zabiegowych w okresie 90 dni kalendarzowych.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, w szczególności świadczeniobiorców po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. Rehabilitacja ogólnoustrojowa prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy do 6 tygodni.

 • Rehabilitacja pulmonologiczna

Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej udzielane są świadczeniobiorcom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłań lub przedłużających się chorób płuc.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawia lekarz oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego pediatrii oraz lekarz poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej. Czas rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni.

 • Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawiane jest przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej.

kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

 • Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 5 tygodni bez przerwy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

 • Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.

 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu (kategorie I i II)
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu
  kategoria I: rehabilitacja wynosi do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
  kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi (kategorie I i II)
 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych

kategoria I: rehabilitacja trwa do 16 tygodni - w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 12 tygodni - w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego - w przypadku braku chorób współistniejących.
kategoria II: rehabilitacja trwa do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

 • Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych

kategoria I: rehabilitacja trwa do 9 tygodni bez przerwy. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.
kategoria II: rehabilitacja trwa do 6 tygodni bez przerwy. Pacjent przyjmowany jest bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

 • Rehabilitacja neurologiczna przewlekła - odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.
 • Rehabilitacja neurologiczna dziecięca; trwa, w roku kalendarzowym:

kategoria I - do 16 tygodni

kategoria II - do 12 tygodni

kategoria III - do 12 tygodni

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń ( oprócz dziecięcej ) wystawia lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych  lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej. W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji oraz który wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej dziecięcej wszystkich kategorii świadczeń wystawia lekarz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, pediatrii lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neonatologicznej, pediatrycznej, neurochirurgicznej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

 • Rehabilitacja dzieci ze śpiączką

Rehabilitacja dzieci ze śpiączką odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego). Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

 • pacjent od 6 do 8 punktów w skali Glasgow;
 • pacjent pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 • wiek pacjenta od 2 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia).

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

Wykaz świadczeń gwarantowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej  (Dz.U. Nr 2013 poz.1522)