logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2023: profilaktyczne programy zdrowotne

24-02-2023

24.02.2023 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

 

Ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej za punkt dla poszczególnych programów, których dotyczą ogłoszenia:

 • program badań przesiewowych raka jelita grubego –

cena oczekiwana za punkt 12,74 zł

 • program badań prenatalnych –

cena oczekiwana za punkt 14,17 zł

 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej –

cena oczekiwana za punkt 12,65 zł

 • program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki –

cena oczekiwana za punkt 13,05 zł

 

Harmonogram postępowań konkursowych:

Ogłoszenie postępowań – 24.02.2023 r.

Składanie do 9.03.2023 r.

Otwarcie ofert – 14.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowań – 05.04.2023 r.

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Dodatkowe informacje dla Oferentów:

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w aktach prawnych wymienionych w Ogłoszeniu o postępowaniu (zamieszczone w Publikatorze informacji o postępowaniach).

W przypadku ogłoszenia na zakres:

 • program badań prenatalnych – kod zakresu świadczeń: 10.4450.159.02 – zał. nr 1 – katalog zakresów i świadczeń do Zarządzenia [1] oferty powinny spełniać warunki do udzielania świadczeń zarówno dla części położniczo-ginekologicznej jak i genetycznej.
 • program badań przesiewowych raka jelita grubego – zgodnie z pkt. 6 Warunki finansowania świadczeń załącznika nr 7 do zarządzenia [1] świadczeniodawca obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne procedury diagnostyczne  (w ramach jednej umowy – zgodnie z katalogiem świadczeń – załącznik nr 1 do zarządzenia [1]

Uwagi do składanych w ofercie dokumentów

Każdy oferent zobowiązany jest do złożenia:

 • oświadczenia, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [2] zwanej dalej: Ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji)
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania - należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię
  o celowości inwestycji
  (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 Ustawy,

Poza dokumentami formalnymi wynikającymi z aktów prawnych [3], do oferty należy dołączyć:

oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające odbycie kursów, certyfikaty potwierdzające posiadanie przez personel medyczny zgłoszony w ofercie wymaganych kwalifikacji (dot. specjalizacji, udokumentowanych umiejętności i doświadczenia) do realizacji świadczeń gwarantowanych dla danego zakresu świadczeń:

 • program badań przesiewowych raka jelita grubego, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia [4]:

 

Powyższe dotyczy:

- lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarza z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadającego udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego –  należy przez to rozumieć, posiadanie jednego z trzech dokumentów:

1) dyplom umiejętności PTG-E – Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii lub

2) dyplom umiejętności PTCH – Polskiego Towarzystwa Chirurgów lub

3) Zaświadczenie o ukończeniu Tygodniowego Szkolenia u Koordynatora PBP (Programu Badań Przesiewowych).

- pielęgniarki z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarki posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

- lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub

- lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowanego przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej Terapii – zaświadczenie od organizatora specjalizacji oraz oświadczenie oferenta podpisane przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii o nadzorowaniu lekarza w trakcie specjalizacji,

- pielęgniarki posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

 • program badań prenatalnych – certyfikat FMF wraz z aktualną licencją, Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych/Badań Prenatalnych

 

 • program profilaktyki raka piersi, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia [4 ]dokumenty potwierdzające:

w przypadku lekarza – doświadczenie w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych,

w przypadku technika elektroradiologii – posiadanie szkolenia w zakresie kontroli jakości oraz odpowiedniego doświadczenie w wykonywaniu mammografii,

W ofercie należy wykazać pomieszczenia oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dokładnie z wymogami w rozporządzeniu [4], tzn. wyszczególnić wszystkie pozycje. 

Na dzień złożenia oferty, oferent zobowiązany jest do posiadania wymaganych zasobów.

Ponadto:

 • w przypadku współpracy z podwykonawcą, do oferty należy dołączyć kopię aktualnej umowy
  na podwykonawstwo, dotyczącej badania histopatologicznego (bez warunków finansowych) zawierającej postanowienia o okresie jej obowiązywania i poddaniu się kontroli NFZ.
 • oprócz kopii polisy OC – oświadczenie, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na cały okres obowiązywania umowy.

 


Podstawa prawna:

[1] Zarządzenie Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (z poźn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

[3] Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.)

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2209 z późn. zm.).

 

 

Wszystkie aktualności