logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2020: Rządowy program - świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r.

16-10-2020

PROGRAM RZĄDOWY – ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2020

W dniu 16 października 2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na realizację ww. programu dla powiatów województwa mazowieckiego i dzielnic Warszawy.

Cena oczekiwana: 1,10 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań – 16 października 2020 r.
  • Składanie ofert – 2 listopada 2020 r.
  • Otwarcie ofert – 5 listopada 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 26 listopada 2020 r.

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Środki finansowe na jego realizacje pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

WAŻNE!

Warunki realizacji programu, jak również kryteria oceny ofert, zostały określone w Uchwale nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego
pn. „świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856). Zakres świadczeń w ramach programu, jak również obligatoryjne warunki ich udzielania, nie pokrywają się z „koszykiem świadczeń gwarantowanych”.

Przed przystąpieniem do konkursu ofert, niezbędna jest szczegółowa analiza, spełniania przez oferenta warunków wymaganych do udzielania rzeczonych świadczeń (personel, sprzęt) – np. dostępności zestawu do biostymulacji laserowej – skaner lub innych urządzeń, których brak wyłącza z ubiegania się o środki na realizacje programu.

Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy, proszone są o załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ofertowania1 jak również umożliwiających ocenę spełniania deklarowanych warunków, np.:

  • wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji personelu (m.in. certyfikaty dotyczące odbytych szkoleń, zakończonych egzaminem),
  • dokonania aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych przez uprawnione podmioty.

Kopie dokumentów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ1 na podstawie Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.           

 

 

Wszystkie aktualności