logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2019: Stomatologia

25-10-2019

W dniu. 25.10.2019 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego r.ż.,

na obszar kontraktowania:

 • powiat miński
 • powiat płocki
 • powiat m. Ostrołęka

Celem postepowania jest zawarcie umów na nowe miejsca udzielania świadczeń, w szczególności zlokalizowane na terenie szkół, a tym samym poszerzenie bazy szkolnych gabinetów stomatologicznych na Mazowszu, w których uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę stomatologiczną w miejscu nauki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy: opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Podmioty przystępujące do postępowania konkursowego, w dniu składania oferty winny posiadać zarejestrowane miejsce udzielania świadczeń (gabinet stomatologiczny), spełniające wymagania określone warunkami zawarcia umowy.

W przypadku lokalizacji nowego miejsca udzielania świadczeń poza szkołą, wymagane jest dołączenie do oferty kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, porozumienia o którym mowa w art. 12 ust. 3 ww. ustawy, zawartego z organem prowadzącym szkołę, zawierającego opis sposobu organizacji udzielania świadczeń.

Informacje dodatkowe:

 • wartość pkt. etatu przeliczeniowego – 22 500 pkt/m-c (uwzględnia współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń - 1,5)
 • cena oczekiwana 1,02 zł za punkt
 • minimalna wielkość kontraktu to 0,25 etatu przeliczeniowego w przypadku gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego na terenie szkoły, w pozostałych przypadkach 0,5 etatu przeliczeniowego zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z późn. zm.)

Harmonogram postępowań konkursowych:

 • Ogłoszenie postępowań – 25.10.2019 r.
 • Termin składania ofert – 8.11.2019 r.
 • Termin otwarcia ofert – 13.11.2019 r.
 • Termin rozstrzygnięcia postępowań – 28.11.2019 r.

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności