logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017: Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)

08-05-2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08.05.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie: 
  1. Program zdrowotny (lekowy): Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10  I61, I63, I69) – cena oczekiwana 51 zł;
  2. Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10  I61, I63, I69) – cena oczekiwana 1 zł
 
Harmonogram postępowania: 
  • Ogłoszenie postępowania – 8.05.2017 r.
  • Składanie ofert do 22.05.2017 r.
  • Otwarcie ofert – 24.05.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 10.07.2017 r.
Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 28/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane od świadczeniodawców do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):
 
1) pkt. 76.1.2 lekarze
„lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą,  potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii (łączny czas pracy – równoważnik 1 etatu)”.
 
Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.):
lekarz specjalista to lekarz, który posiada: specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny                                                                                                                                                   
2) pkt. 76.1.3 pielęgniarki
„pielęgniarki (łączny czas pracy – równoważnik 1 etatu)”
 
3) pkt. 76.1.4 organizacja udzielania świadczeń:
  program realizowany w trybie ambulatoryjnym,
 całodobowy oddział neurologiczny z poradnią neurologiczną z dostępem do rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego aktualnie podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
lub 
 poradnia neurologiczna z dostępem do rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego aktualnie podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
 stosowana przez Świadczeniodawcę toksyna botulinowa ma być transportowana i przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, co oznacza konieczność utrzymywania stałej temperatury przechowywania i transportu,  do momentu podania leku świadczeniobiorcy, w przedziale od +2 do +8 stopni C.”
 
4)   pkt. 76.1.5 zapewnienie realizacji badań:
„BADANIA LABORATORYJNE (badanie INR)”
Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.83. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj. Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 51). 
 
Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.
 
Wszystkie aktualności