logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aneksowanie

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2021 r. dotyczący umów wieloletnich w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

06-11-2020

W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2021 rok, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Oddziału Mazowieckiego służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.

Zapytanie ofertowe - dokumentacja aktualizacyjna - UZD  

Dokumentację aktualizacyjną, przygotowaną w programie NFZ - KO na podstawie zapytania ofertowego właściwego dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i profilu świadczeniodawcy, proszę dostarczyć w wersji elektronicznej i papierowej na adres Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa do dnia 19 listopada 2020 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej powinien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem i podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

Wraz z dokumentacją aktualizacyjną proszę złożyć wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2021 (wniosek składany przez system SZOI oraz w formie pisemnej - wydruk z systemu SZOI podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy).

Wobec powyższego, niezbędne jest dokonanie przez podmioty aktualizacji danych świadczeniodawcy w portalu SZOI, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • wykazy personelu medycznego, daty harmonogramów osób przewidzianych do realizacji umowy w 2021 r.
  • dostępność komórek organizacyjnych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępność sprzętu na 2021 r.
  • prawidłowość opisu komórek organizacyjnych (zgodność z obowiązującymi przepisami, wpisami w rejestrze Wojewody).
  • dane teleadresowe tj. nr telefonu, adres e - mail, w odniesieniu do świadczeniodawcy i każdego miejsca udzielania świadczeń.
  • okresy obowiązywania umów z podwykonawcami (w sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2020 r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2021 r.).

Podpisanie aneksów do umów na 2021 rok uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - właściwych dla danego rodzaju świadczeń.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny. Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego: 22 279 78 45 lub 22 279 78 46
 

Wszystkie aktualności