logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aneksowanie

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2015 r. w rodzaju Lecznictwo uzdrowiskowe

28-10-2014

W związku z koniecznością ustalenia kwoty zobowiązania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i planu rzeczowo – finansowego na rok 2015, uprzejmie informujemy o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.

 

Pobierz zapytanie ofertowe

 

Każdy Świadczeniodawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w portalu świadczeniodawcy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zaktualizowane dane w portalu świadczeniodawcy stanowią podstawę do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2015.

Dokumentacja aktualizacyjna, przygotowana w NFZ-KO na podstawie zapytania ofertowego i profilu świadczeniodawcy, powinna być dostarczona w wersji elektronicznej i papierowej na adres Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa do dnia 6 listopada 2014 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej winien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

 

Wraz z  dokumentacją aktualizacyjną należy złożyć:

 • wypis z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska (Zarządzenie nr 63/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r.),
 • oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów – załącznik nr 2,
 •  wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2015 (zał. nr 6 do zarządzenia Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r., z późn.zm.). 

 

Aneksowanie umów wieloletnich o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2015 regulują następujące akty prawne:

 • Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2013.931, z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. 2008.164.1027, z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U. 2013.217),
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005.167.1399),
 • Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008.81.484),
 • Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., zmienione Zarządzeniem Nr 63/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012, poz. 452).
Wszystkie aktualności