logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aneksowanie

Aktualizacja umów wieloletnich na rok 2014 w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne

24-02-2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że udostępnia materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu zpo – zapytanie ofertowe) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2014 w programie NFZ-KO.

Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej:

 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces aneksowania umów (program NFZ-KO).
 2. W celu przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
 • uzupełnienia w potencjale świadczeniodawcy danych dotyczących harmonogramu czasu pracy nowego miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy),
 • uzupełnienia danych dotyczących osób udzielających świadczeń – harmonogram personelu musi być zgodny z miejscem udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy),
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy,
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy z zestawami produktów,
 • zaimportowania do NFZ-KO pliku postępowania (plik zpo – zapytanie ofertowe na rok 2014),
 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej.
 2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie CD lub DVD, - opis płyty powinien zawierać następujące informacje:
 • nazwa i adres siedziby Świadczeniodawcy,
 • rodzaj umowy i kod postępowania.
 1. Wersję papierową dokumentacji aktualizacyjnej stanowiącej wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodną z wersją elektroniczną.
 2. Wydrukowana wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy.
 3. Wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem oznaczenia wniosku pochodzącym z programu NFZ-KO.
 4. Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w Aptekach),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ – kserokopie dokumentów potwierdzające odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty stażowe - określone w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,


Kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty wymagane są w przypadku zaistnienia zmian.

Złożone dokumenty aktualizacyjne podlegają ocenie przez Zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu o zawarcie umowy
.

Materiały informacyjne i zapytanie ofertowe dla aktualizacji

Instrukcja NFZ-KO

Obowiązujące uregulowania prawne

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności