logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierow

28-01-2015
Świadczenia opieki zdrowotnej w leczeniu szpitalnym i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
Pacjent, który w tym roku (tj. licząc od dnia 01-01-2015r.) zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenia udzielane w szpitalu lub na świadczenie specjalistyczne udzielane w ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.
 
 
Oryginał skierowania pacjent może dostarczyć: osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Natomiast świadczeniodawca zobowiązany jest do przechowywania oryginałów skierowań dostarczonych przez świadczeniobiorców. 
Świadczenia ambulatoryjne specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
 • ginekologa i położnika, 
 •  dentysty, 
 •  wenerologa, 
 •  onkologa, 
 •  psychiatry, 
 •  dla osób chorych na gruźlicę, 
 •  dla osób zakażonych wirusem HIV, 
 •  dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 •  dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 •  dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 •  dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 •  dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 
Przy tym przypominamy, iż zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ww. ustawie od 1 stycznia 2015 r. wymagane są skierowania do lekarza okulisty i dermatologa.
 
 
Stany nagłe
W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania (art. 60  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
Ponadto Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje:
1. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. (art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
2. Oryginał skierowania powinien być dostarczony przez pacjenta do 14 dni roboczych od momentu wpisania na listę oczekujących. (art. 20 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Termin liczony jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.):
 •   do terminu nie wliczany jest dzień dokonania wpisu na listę oczekujących,
 •   termin dostarczenia skierowania upływa następnego dnia roboczego,
 •  jeżeli ostatni dzień dostarczenia skierowania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia,
 •   jeżeli oryginał skierowania został nadany w placówce pocztowej, to liczy się data nadania listu.
3. W przypadku niedostarczenia oryginału skierowania we wskazanym powyżej terminie następuje skreślenie pacjenta z listy oczekujących. (art. 20 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
4. W przypadku rezygnacji pacjenta z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do zwrócenia oryginału skierowania pacjentowi. (art. 20 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
5. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, iż niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej (art. 20 ust. 10e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 
6. Pacjent może złożyć u świadczeniodawcy wniosek o przywrócenie na listę oczekujących niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie niezgłoszenia się na ustalony termin wizyty. (art. 20 ust. 10f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
7. Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do danego świadczeniodawcy. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty. (art. 20 ust. 10c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektor ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Wszystkie aktualności