logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Elektroniczna weryfikacja i potwierdzanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

29-03-2019

Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ

wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1515), wprowadza innowacyjny sposób postępowania ze zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceniem naprawy. Rozwiązanie informatyczne NFZ będzie wspierać procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia niewymagającego, co do zasady odbycia wizyty w oddziale NFZ. W konsekwencji stanowić będzie ono ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 poz. 2429) dokonano zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1515).

1) w art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. świadczeniodawcy, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 30 czerwca 2019 r. zostały:

1) wystawione,

2) wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r., z wyłączeniem zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.”;

2) w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 3 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.”.

 

Plik do pobrania:


Marek Woch
Pełnomocnik Prezesa NFZ
ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej

 

Komunikat na stronach Centrali NFZ

Wszystkie aktualności