logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Pierwszy wolny termin

 1. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielania świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których świadczenia są udzielane przez kilku lekarzy tej samej specjalności, do których są różne czasy oczekiwania?

Pierwszy wolny termin udzielania świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie do poszczególnych lekarzy. W przypadku kilku lekarzy udzielających tego samego zakresu świadczeń w ramach jednej komórki organizacyjnej pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia do tej komórki powinien odpowiadać pierwszemu wolnemu terminowi udzielenia świadczenia przez lekarza, do którego czas oczekiwania jest najkrótszy.

 1. W jaki sposób świadczeniodawcy mają podawać pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia na Oddziałach? Na przykład do Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: na zabieg nadgarstka pierwszy wolny termin to 10.03.2015 r., a na zabieg ręki pierwszy wolny termin to 10.09.2015 r. Który termin ma podać świadczeniodawca w cotygodniowym sprawozdaniu?

Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących (harmonogramy przyjęć) z dokładnością do komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia. W związku z tym pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określany do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenia w tym oddziale. Podawany pierwszy wolny termin Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się na zabieg nadgarstka, jak i na zabieg ręki na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy. W przedstawionym przykładzie powinien to być zatem 10 września 2015 r.

 1. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których realizowane są różne świadczenia, na które jest różny czas oczekiwania np. w przypadku (pracowni) fizjoterapii, oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej? Czy powinien podawać pierwszy wolny termin dla jednego świadczenia, na który kolejka jest najkrótsza czy termin, który powinien być możliwy do zaproponowania zarówno świadczeniobiorcy, który zgłasza się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy, a więc termin, w przypadku którego kolejka jest najdłuższa?

Listy oczekujących (harmonogramy przyjęć) prowadzone są z dokładnością do komórki organizacyjnej, w której udzielanie są świadczenia. W związku z tym, że pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenie, zabiegi, podawany termin powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się  na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy tj. informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenie świadczenia powinna odnosić się do wszystkich świadczeń realizowanych w danej komórce. Świadczeniodawca powinien przekazywać  pierwszy wolny termin do komórki organizacyjnej, który jest tożsamy z pierwszym wolnym terminem na udzielenie świadczenia, na które trzeba czekać najdłużej.

 1. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia w przypadku poradni zdrowia psychicznego, w sytuacji gdy w poradni udzielane są świadczenia przez lekarza psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę, do których jest różny czas oczekiwania?

Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenia w tej poradni (porada psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty). Podawany pierwszy wolny termin do poradni zdrowia psychicznego powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosił się do lekarza psychiatry, psychologa i psychoterapeuty, na który kolejka jest najdłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy tj. informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia powinna odnosić się do wszystkich świadczeń realizowanych w danej komórce. Świadczeniodawca powinien przekazywać pierwszy wolny termin do komórki organizacyjnej, który jest tożsamy z pierwszym wolnym terminem na świadczenia udzielane przez specjalistę, do którego na wizytę trzeba czekać najdłużej.

 1. Jaki pierwszy wolny termin udzielania świadczenia powinien sprawozdawać świadczeniodawca w przypadku komórek organizacyjnych, do których nie jest w stanie podać terminu z dokładnością co do dnia, a jedynie z dokładnością do tygodnia np. według szacunku czas oczekiwania wynosi około 2 lat?

Przy określaniu terminu z dokładnością do tygodnia należy podać datę odpowiadającą pierwszemu dniu tego tygodnia.

 1. Czy świadczeniodawcy są zobowiązani do uzupełniania danych o pierwszym wolnym terminie za okres zgłoszonej do Narodowego Funduszu Zdrowia przerwy urlopowej po jej zakończeniu?

Biorąc pod uwagę, że świadczeniodawcy zobowiązani się do przekazywania danych za każdy dzień roboczy, należy przyjąć, że wystarczające będzie, jeżeli po przerwie świadczeniodawca sprawozda pierwszy wolny termin aktualny w pierwszym dniu roboczym po przerwie. W trakcie przerwy świadczeniodawca nie rejestruje nowych pacjentów, w związku z powyższym należy przyjąć, że pierwszy wolny termin podany na ostatni dzień roboczy przed przerwą nadal jest aktualny aż do kolejnego dnia roboczego.

 1. Czy codzienne przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie dotyczy tylko świadczeń z aplikacji AP-Kolce?

Przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dotyczy wszystkich świadczeniodawców, o których mowa w art. 20 ust. 1 z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, świadczeń opiekuńczo-leczniczych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej.

 1. Na jaki okres czasu może być wyrażona zgoda dotycząca stosowania art. 23 ust. 4a?

Przepisy nie przewidują ograniczeń odnośnie czasu, na jaki zgoda może być wydana. W związku z powyższym należy przyjąć, że jest ona wydawana dopóki występują ograniczone możliwości techniczne świadczeniodawcy.

 1. Co należy rozumieć pod pojęciem „ograniczonych możliwości technicznych świadczeniodawcy”?

Ustawa odwołuje się do możliwości technicznych, czyli dotyczących techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji - w tym przypadku przekazywania informacji
o pierwszym wolnym terminie. Ponieważ przewidziano wyłącznie elektroniczny sposób przekazywania tych danych należy przyjąć, że ograniczone możliwości mogą odnosić się do posiadanego systemu informatycznego, za pośrednictwem którego dane są przekazywane. Należy odróżnić możliwości techniczne od organizacyjnych - wskazywany przez świadczeniodawców brak personelu administracyjnego nie jest przeszkodą techniczną.