logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Deklaracja dostępności

Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Mazowieckiego OW NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.nfz-warszawa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2.04.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2.04.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (ang. breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne, takie jak odnośniki czy przyciski, mają wyraźne oznaczenie (fokus).
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Dostępna jest wersja standardowa i kontrastowa serwisu.
 • Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki ze standardowej na średnią lub dużą.
INFORMACJE DODATKOWE

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Kalinowskim.

 

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8:

 • jest 6 oznakowanych i widocznych z daleka miejsc parkingowych dla klientów NFZ, w tym 2 dla niepełnosprawnych. Znajdują się przy wejściu od ul. Wspólnej. Na parking można wjechać od ul. Chałubińskiego przez szlaban znajdujący się pomiędzy budynkiem hotelu „Hampton by Hilton” a biurowcem „Chałubińskiego 8”
 • dla klientów NFZ są oznakowane stojaki na rowery
 • sala obsługi klientów jest na parterze. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych, drzwi otwierają się automatycznie
 • jest toaleta dla niepełnosprawnych
 • dla osób  niewidomych i słabowidzących jest:
 • naprowadzający dźwiękowo system YourWay, który pomaga poruszać się po sali obsługi. Aby z niego skorzystać należy pobrać darmową aplikację
 • tyflomapa
 • ścieżki naprowadzające
 • dla osób słabosłyszących są dostępne pętle indukcyjne
 • dla osób niesłyszących jest dostępny tłumacz języka migowego on-line oraz w bezpośrednim kontakcie
 • jest pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • jest kącik małego klienta
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7:

 • są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
 • jest winda
 • jest toaleta dla niepełnosprawnych
 • dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna
 • dla osób niesłyszących jest dostępny tłumacz języka migowego on-line oraz w bezpośrednim kontakcie
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 45:

 • są wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
 • przed siedzibą są stojaki na rowery
 • jest podjazd dla niepełnosprawnych
 • sala obsługi klientów jest na parterze
 • jest toaleta dla niepełnosprawnych
 • dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna
 • dla osób niesłyszących jest dostępny tłumacz języka migowego on-line oraz w bezpośrednim kontakcie
 • jest pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • jest kącik dla małego klienta
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c:

 • jest winda
 • jest toaleta dla niepełnosprawnych
 • dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna
 • dla osób niesłyszących jest dostępny tłumacz języka migowego on-line oraz w bezpośrednim kontakcie
 • jest pokój dla matki z dzieckiem;
 • jest kącik małego klienta;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4:

 • są wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
 • przed siedzibą jest stojak na rowery
 • sala obsługi klientów jest na parterze
 • jest toaleta dla niepełnosprawnych
 • dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna
 • dla osób niesłyszących jest dostępny tłumacz języka migowego on-line oraz w bezpośrednim kontakcie
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego  4:

 • najbardziej dostępne jest wejście od strony ul. Biskupa Świrskiego
 • jest możliwość zaparkowania samochodu
 • sala obsługi klientów jest na parterze
 • dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna
 • dla osób niesłyszących jest dostępny tłumacz języka migowego on-line oraz w bezpośrednim kontakcie
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem