logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

14-07-2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ

PROGRAMU PILATAŻOWEGOZ ZAKRESU "PROFILAKTYKA 40 PLUS"

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa mazowieckiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081 z poźn. zm.) i zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (z późn. zm.)

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Aplikacja NFZ-KO

Zaproszenia do składania wniosków i zapytania wnioskowe

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2022 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI


Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dostępne są w siedzibie MAZOWIECKIEGO OW NFZ, adres: 00-613 WARSZAWA ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, od dnia 14.07.2022 do dnia 31.12.2022 r. w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-warszawa.pl
 

Wykaz aktów prawnych

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku. Wnioskodawca może złożyć w MAZOWIECKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” .

Ważne informacje:

W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postepowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi  wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zbigniew Terek

Wszystkie aktualności