logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie ws. postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych POZ na 2015 r. i lata następne

22-12-2014
 
dotyczy: nowych świadczeniodawców, którzy nie posiadali w 2014 r. umowy POZ; świadczeniodawców, których umowy kończą się w 2014 roku oraz świadczeniodawców, którzy zamierzają w 2015 r. rozszerzyć umowę o nowy zakres świadczeń POZ (dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych)
 
w następujących zakresach merytorycznych:
 
 
 • świadczenia lekarza POZ, 
 • świadczenia pielęgniarki POZ, 
 • świadczenia położnej POZ, 
 • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, 
 • świadczenia transportu sanitarnego w POZ
 
 
Świadczeniodawca składający wniosek o zawarcie umowy POZ na kilka zakresów świadczeń oraz / lub kilka miejsc udzielania świadczeń, sporządza jeden wniosek (jedna koperta).
 
 
 
 
Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO w wersji 2014.5.0.1 lub nowszej należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej
 
Wniosek należy przygotować zgodnie z postanowieniami rozdziału 9 zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z późniejszymi zmianami.
 
 
Ponadto, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ, np.:
 
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo, do wniosku należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ (informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej) oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem porozumienia o współpracy, zawartego z Dyrektorem szkoły;
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego, dodatkowo, do wniosku należy złożyć załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ (oświadczenie o objęciu opieką);
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, dodatkowo, do wniosku należy złożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy, wydany po 31 grudnia 2010 r. lub dokumentu potwierdzającego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy;
 • wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok 2015, typ umowy 0113
 
 
Każdy wniosek o zawarcie umowy należy zapakować w kopertę i oznaczyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 roku z późn. zm. (wydruk z programu NFZ-KO).
 
 
PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY – informacja ogólna
 
Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2015 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI):
 
 
 
UWAGA! Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2015 roku proszeni są - ze względu na krótki okres pozostający do końca roku kalendarzowego na zawarcie umów, o złożenie wniosków w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej do dnia 29 grudnia 2014 roku do godz. 16 00. 
 
 
Wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
 
 
Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie MOW NFZ lub właściwej Delegaturze Oddziału:
 
 
 • MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce 
 
 
Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń POZ. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii MOW NFZ w Warszawie:
nr (22) 279 75 41-45 lub (22) 582 80 44
bądź właściwej Delegatury MOW NFZ:
 
 
 • Delegatura w Ciechanowie – nr (23) 680 84 22
 • Delegatura w Ostrołęce – nr (29) 753 90 00
 • Delegatura w Płocku – nr (24) 352 90 00
 • Delegatura w Radomiu – nr (48) 670 96 00 
 • Delegatura w Siedlcach – nr (25) 785 12 00
 
 
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 
 
 
Wszystkie aktualności