logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania

09-11-2018

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, w ramach dotacji celowej, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (Dz.U. z 2018, poz. 1925)

Uwaga! Aktualizacja z dnia 24.12.2018 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z przepisami zarządzenia Nr 133/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, termin składania wniosków wskazany w niniejszym ogłoszeniu zostaje wydłużony do dnia 28 grudnia 2018 r. Pozostałe zasady składania wniosków nie ulegają zmianom.

Na podstawie zarządzenia Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, zwanego dalej "zarządzeniem",

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8
informuje
uprawnionych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami,
zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 1 zarządzenia.

Wnioski mogą składać podmioty będące realizatorami umowy POZ w zakresie: świadczenia lekarza POZ, które w 2018 r., przed datą wniosku, poniosły koszty zakupów sprzętu, oprogramowania i /lub szkoleń personelu, w celu informatyzacji procesu wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 do dnia 15.12.2018 r. (liczy się data wpływu wniosku do Oddziału).

Wzór wniosku

Termin realizacji wniosków – liczony indywidualnie dla każdego wniosku – 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku w MOW NFZ.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi.

Materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej www.nfz-warszawa.pl.

UWAGA!

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: POZ - wniosek o dofinansowanie informatyzacji.

Celem zapewnienia poprawnego sporządzenia wniosków przez świadczeniodawców, Oddział zamieszcza poniżej dodatkową informację wskazującą precyzyjnie sposób wypełnienia poszczególnych części wniosku i specyfikacji dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia

Instrukcja do pobrania

Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą o przesyłanie w formacie Excel pliku obejmującego załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania na adres e-mail:

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu, oprogramowania, szkoleń (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej), tel.: 22 279 75 42

- zatrudnionego personelu, miejsc udzielania świadczeń (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej), tel.: 22 279 75 29

- wysokości dofinansowania  (Wydział Księgowości), tel.: 22 279 77 71

 

Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora MOW NFZ
ds. Medycznych
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wszystkie aktualności