logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń udzielanych przez lekarza POZ

12-03-2020

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ LEKARZA POZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z treścią Zarządzenia Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza poz, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup w 2020 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu sprawnego procedowania wniosków proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych:

    1.    W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, uprawniony Świadczeniodawca składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r, do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek w postaci papierowej wraz ze specyfikacją dofinansowania i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów – wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie), w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Skan wniosku, specyfikacji oraz kopii dokumentów w formie pliku PDF oraz pliku edytowalnego przesyła – wyłącznie celem przyspieszenia weryfikacji danych –na następujący adres mailowy:

Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od numeru pierwotnego umowy.

Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgodę na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu:


    2.    W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.


Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do godziny 12.00.
Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.


 

Wszystkie aktualności