logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie wykonywania i finansowania

04-09-2012

W związku zapytaniami dotyczącymi sposobu finansowania badania poziomu kreatyniny wykonywanego przed badaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego z użyciem środków kontrastowych, wyjaśniam, że aktualnie brak jest zatwierdzonych standardów postępowania. dotyczących realizacji procedur z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, w tym z użyciem środków kontrastowych. Formalne rozwiązanie tej kwestii nastąpi po opracowaniu przez komisję ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, treści wzorcowych i roboczych procedur radiologicznych, do czego zobowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych.

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, lekarz kierujący na badania (w tym RM czy TK) jest zobowiązany do zachowania należytej staranności i stosowania dobrej praktyki lekarskiej. W związku z powyższym, kiedy na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta specjalista kieruje na nie osobę z grupy ryzyka, powinien wykonać niezbędne badania w tym np. oznaczenie poziomu stężenia kreatyniny.

Jest to zgodne z przepisami § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zgodnie z którym osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, od którego kieruje pacjenta wraz ze skierowaniem w szczególności: rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.

Zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej (komunikat zamieszczony na stronach internetowych Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego: www.polradiologia.org) opartą na wytycznych ESUR (European Society of Urogenital Radiology) dotyczących środków kontrastowych – obligatoryjność tych wytycznych bierze się z faktu iż radiolog zleca środek kontrastowy i ponosi odpowiedzialność za pokontrastową niewydolność nerek lub w przypadku podania chylatów gadoliny za NSF. Ponadto podnosi, że odpowiedzialność radiologa jako lekarza zlecającego podanie środka kontrastowego jest oczywista, stąd też wytyczne ESUR zabezpieczają go przed ewentualną odpowiedzialnością w przypadku powikłań.

W piśmie do Centrali NFZ, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wskazuje, iż wcześniejsza ocena stanu nerek ma za zadanie ochronę pacjenta przed działaniem niepożądanym, a lekarza radiologa przed odpowiedzialnością prawną. Podkreśla, że odpowiedzialność za przeprowadzenie badania obrazowego ponosi jednostka wykonująca daną procedurę, dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej.

Jest to zgodne z przepisami § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącym, iż świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujących wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych samych świadczeń.

Mirosław Jeleniewski
p.o. Dyrektora MOW NFZ


Warszawa, 04 września 2012 roku

 

Wszystkie aktualności