logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

03-12-2014

Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Wobec sygnałów o nieprzestrzeganiu zasad współpracy przez podmioty udzielające świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych i szpitali bez badań diagnostycznych, potwierdzających wstępną diagnozę, stanowiącą przyczynę skierowania pacjenta do konsultacji / leczenia, MOW NFZ przypomina o obowiązku wynikającym z § 12 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484). Przepis stanowi, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierujący świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

  1. wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania
  2. istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (§ 12 ust. 7). Natomiast w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje (§ 12 ust. 8).

Nieprzestrzeganie przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej zasad określonych w § 12 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może narazić świadczeniobiorcę na niepotrzebne perturbacje polegające na odsyłaniu pacjentów do lekarzy POZ, a tym samym wydłużaniu terminu uzyskania świadczenia. Naruszenie powyższych uregulowań może skutkować nałożeniem na świadczeniodawców sankcji wynikających z przepisów prawa.

 

Warszawa, 3 grudnia 2014 roku

Wszystkie aktualności