logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

12-01-2018

Komunikat dla Świadczeniodawców

dotyczący postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Leczenie szpitalne -  Programy lekowe onkologiczne i Leczenie szpitalne - Chemioterapia
 

W związku z prowadzonymi postępowaniami Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ww. zakresach wiąże się z obowiązkiem zapewnienia przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211).

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211) przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych jest usługą farmaceutyczną świadczoną przez aptekę szpitalną.

Apteki szpitalne wyposażone w pracownie leków cytostatycznych powinny spełniać dodatkowo standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1996 nr 80 poz. 376 z późn. zm.) oraz standardy wynikające z odrębnych przepisów m.in. zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Należy zauważyć, iż sporządzanie leków cytostatycznych jedynie w pracowniach do tego przystosowanych, funkcjonujących w strukturze aptek szpitalnych, w których farmaceuci zgodnie  z uprawnieniami oraz posiadaną wiedzą będą mogli sporządzać leki cytostatyczne, zapewni pacjentom dostarczenie produktu leczniczego najwyższej jakości oraz zagwarantuje bezpieczeństw o zarówno osobom hospitalizowanym jak i personelowi.

Ww. warunek wymagany jest spełniony również w sytuacji posiadania przez oferenta w dniu złożenia oferty umowy na przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteka zorganizowaną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211) na cały okres obowiązywania umowy z Oddziałem Funduszu, w zakresie będącym przedmiotem ww. postepowań.

Prowadzący postępowania, mając na uwadze konieczność spełnienia przez potencjalnych realizatorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymogów określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych zastrzega sobie możliwość to weryfikacji ich spełnienia z organem odpowiedzialnym za gospodarkę lekową na terenie województwa mazowieckiego, tj. Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Warszawie.

Niniejszy komunikat nie stanowi realizacji obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń wynikającego z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1938 z późn. zm.).
 

Wszystkie aktualności