logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych

13-01-2021

w związku z docierającymi do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia sygnałami, dotyczącymi braku respektowania przez apteki i punkty apteczne szczególnych uprawnień pacjentów, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności przestrzegania zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020. poz. 1398, z późn. zm.) w zakresie uprawnień do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych.

Prawo do korzystania z usług farmaceutycznych w aptece lub punkcie aptecznym poza kolejnością posiadają1:

 • kobiety w ciąży;
 • świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a (tj. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu);
 • świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1b (tj. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji);
 • osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 (tj. „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu” oraz osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu”);
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Jednocześnie zwracamy uwagę na obowiązek umieszczenia pisemnej informacji o powyższych uprawnieniach w aptece lub punkcie aptecznym w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej
.


1 art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Wszystkie aktualności