logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego

30-01-2020

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Informacja

o możliwości składania wniosków o zawarcie umów

o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

 

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, zwanego dalej ,,zarządzeniem”,

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8

informuje

świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

o możliwości składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego świadczeniobiorcom.

Wnioski o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego należy składać wraz z Wnioskami w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2020 r., zamieszczonymi poniżej:

Wniosek o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Wniosek w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia

 Informujemy, że:

 • wnioski będą przyjmowane do odwołania.
 • poprawne wnioski będą rozpatrywane przez Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia i w przypadku braku zastrzeżeń, uzgodniony zostanie termin podpisania umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego wzór umowy poniżej:

Wzór umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

 • zawarcie ww. umowy jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Oddział ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia”. Po podpisaniu umowy, wnioski o uprawnienia stają się załącznikami do umowy.

Kompletne wnioski należy składać w Kancelarii MOW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych w treści ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia” dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy na potwierdzanie Profilu Zaufanego”.

Lista dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku wnioskowania o zawarcie umowy (świadczeniodawca i pracownicy):

 • Profil Zaufany – instrukcje i podręczniki
 • Weryfikacja autentyczności dokumentów
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1760, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)
 • Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego: Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.
   

 

Wszystkie aktualności