logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dla realizujących umowy wieloletnie ZPO – dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców w 2022 r.

08-12-2021

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju ZPO dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców w roku 2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2022 w programie NFZ-KO.

nr postępowania: 07-22-000049/ZPO/12/2/06

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej,
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej,
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu.

Obowiązujące uregulowania prawne

Dostęp do aplikacji NFZ-KO

Świadczeniodawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji w następujący sposób:

1) aktualizacji potencjału (SZOI),

2) wygenerowania profilu świadczeniodawcy (SZOI),

3) pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO,

4) zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy wygenerowanego w SZOI,

5) pobrania zapytania ofertowego i zaimportowania go do NFZ-KO,

6) przygotowania w NFZ-KO formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego oraz profilu świadczeniodawcy,

7) zapisania wersji elektronicznej dokumentacji aktualizacyjnej na nośniku elektronicznym (płycie CD lub DVD) w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji, z opisem zawierającym następujące informacje: 

a) napis: „dokumentacja aktualizacyjna”,

b) nazwa i adres świadczeniodawcy,

c) numer i przedmiot postępowania,

8) wydrukowania wszystkich części (I, II, III, IV, V, VI) formularza dokumentacji aktualizacyjnej, zgodnej z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,

9) wydrukowaną dokumentację aktualizacyjną wraz z płytą CD lub DVD oraz dokumenty formalnoprawne, świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć w kancelarii NFZ w zaklejonej kopercie, opatrzonej wydrukiem „Oznaczenie wniosku”, pochodzącym z programu NFZ-KO zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm. – zwanym dalej zarządzeniem.

Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów, wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia, kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy - określone w załączniku nr 7 do zarządzenia. Dane dotyczące wymaganego stażu pracy należy wprowadzić również do portalu SZOI.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • kserokopie umów podwykonawczych zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
 • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia,
 • kserokopię aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy,
 • oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Kserokopie składanych dokumentów formalnoprawnych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, który będzie realizowany w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu. W przypadku, gdy wnioskujący dodaje do umowy jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wnioskodawcy ubiegający się o dodanie do umowy nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców od 1 stycznia 2022 roku, proszeni są o złożenie wniosków aktualizacyjnych do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Zmiany w umowie obowiązują od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania aneksu.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 48; 22 279 79 49; 22 279 79 51; 22 279 79 52; 22 279 79 54; 22 279 67 19.

 

Wszystkie aktualności