logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aktualizacja umów wieloletnich na 2015 r. w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne

16-12-2014
 
Mazowiecki OW NFZ informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu zpo – zapytanie ofertowe) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2015 w programie NFZ-KO. 
 
Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej:
 
 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces aneksowania umów (program NFZ-KO).
 2. W celu przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest do: 

 

 • uzupełnienia w potencjale świadczeniodawcy danych dotyczących harmonogramu czasu pracy nowego miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy), 
 • uzupełnienia danych dotyczących osób udzielających świadczeń – harmonogram personelu musi być zgodny z miejscem udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy), 
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI - portal Świadczeniodawcy zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy, 
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy z zestawami produktów, 
 • zaimportowania do NFZ-KO pliku postępowania (plik zpo – zapytanie ofertowe na rok 2015)

 

 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej. 
 2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie CD lub DVD, - opis płyty powinien zawierać następujące informacje: 

 

 • nazwa i adres siedziby Świadczeniodawcy, 
 • rodzaj umowy i kod postępowania. 

 

 1. Wersję papierową dokumentacji aktualizacyjnej stanowiącej wydruk z aplikacji NFZ - KO zgodną z wersją elektroniczną. 
     
    Z programu NFZ-KO należy wydrukować:
 
    I. DANE IDENTYFIKACYJNE  WNIOSKUJĄCEGO
    II. WYKAZ PODWYKONAWCÓW
    III. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
    IV. WYKAZ PERSONELU
    V. WYKAZ ASORTYMENTU
    VI. SZCZEGÓŁY WNIOSKU 
 
 
 1. Wydrukowana wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn.zm.,
 2. Wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem oznaczenia wniosku pochodzącym z programu NFZ-KO. 
 3. Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć: 

 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w Aptekach), 
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ – kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy - określone w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • kserokopie umów podwykonawczych zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn.zm. (prosimy nie modyfikować załącznika)
 • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn.zm. (prosimy nie modyfikować załącznika)
 
 
UWAGA!! Przy tworzeniu dokumentacji aktualizacyjnej należy wprowadzić prawidłową datę początkową obowiązywania aneksu.
 
Kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z oryginałem.
 
Dokumenty aktualizacyjne należy złożyć w kancelarii Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę do podpisania aneksu do umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.
 
Powyższe dokumenty wymagane są w przypadku zaistnienia zmian.
 
Złożone dokumenty aktualizacyjne podlegają ocenie przez Zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu o zawarcie umowy.
 
 
 
 
 
 
Wszystkie aktualności