logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Wzór pieczątki

Informujemy, że obowiązujący w 2006 roku wzór pieczątki świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach powinien zawierać:

  • Nazwę, adres i telefon świadczeniodawcy
  • Numer umowy zawartej z NFZ bez 4 ostatnich cyfr wskazujących rok Np.07R-1-XXXXX-02-01 lub 07R-1-XXXXX-02-02
  • Identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej; Jeżeli kod nie został nadany wykorzystuje się 9 pierwszych cyfr jego numeru identyfikacyjnego Regon (Podstawa prawna: Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich z dnia 28 września 2004 r. Dz.U. Nr 213 poz. 2164 § 4 ust.1 pkt.3)

Wyjaśnienie:
Wobec niemożliwości wypełnienia dyspozycji zawartej w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 213 poz. 2164), tj. określenia identyfikatora upoważnionego podmiotu przez 9 pierwszych znaków części I resortowego kodu identyfikacyjnego, w MOW NFZ wykorzystuje się jako identyfikator upoważnionego podmiotu 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.


Warszawa, 27 stycznia 2006 r.
Aktualizacja 23 lutego 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie recept lekarskich z dnia 28 września 2004 roku,
Dz. U. Nr 213 poz. 2164 § 4 ust.1 pkt.3 (fragment)


”§ 4. 1. Jeżeli receptę wystawia lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:

1) nazwę zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej;
2) adres i numer telefonu upoważnionego podmiotu;
3) identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, zawierający jeden lub dwa człony rozdzielone znakiem ”-”:

a) człon pierwszy stanowi 9 pierwszych znaków części I resortowego kodu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3)); jeżeli kod nie został nadany lub obowiązek nadania kodu nie dotyczy tego podmiotu, wykorzystuje się 9 pierwszych cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON,

b) człon drugi stanowi część VII resortowego kodu identyfikacyjnego; jeżeli kod nie został nadany lub obowiązek nadania kodu nie dotyczy tego podmiotu, zamiast tej części kodu mogą być podane inne, uzgodnione z Funduszem, trzy cyfry.


2. Jeżeli recepta jest wystawiana w warunkach innych niż określone w ust. 1, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:

1) imię i nazwisko osoby, która zawarła z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne;
2) adres i numer telefonu tej osoby;
3) dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w tej umowie, na który składają się:
a) dwie pierwsze cyfry o wartości ”98”,
b) dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne,
c) pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez Fundusz”.