logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Recepty w leczeniu chorób przewlekłych

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w obowiązującym stanie prawnym prawo do wystawienia recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego refundowane w określonych schorzeniach przewlekłych (wskazania określone stanem klinicznym, zawarte w wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych), ma zarówno lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak i lekarz nie będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który zawarł z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne.

Komunikat sprawie sposobu i trybu kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Z dniem 1 lipca 2012 roku zmianie ulega: sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, dokumentacja wymagana przy kierowaniu osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych pobierz plik

Barbara Misińska
Dyrektor MOW NFZ

Warszawa, 02 lipca 2012 roku

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych - pismo Prezesa NFZ 22.06.2012

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie ukończyły 18 roku życia

W związku ze zdarzającymi się przypadkami odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego osobom w wieku do 18 roku życia z uwagi na brak przedstawienia dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, MOW NFZ uprzejmie przypomina, że postępowanie takie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia, a nie należą do kategorii osób ubezpieczonych, są co do zasady finansowane z budżetu państwa. Narodowy Fundusz Zdrowia jest w tym przypadku pośrednikiem w przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom. Identyfikowanie podstawy uprawnień osób w wieku do 18 roku życia przez świadczeniodawców jest konieczne z uwagi na konieczność ustalenia źródła finansowania świadczeń.

Zwracam jednak uwagę na to, aby osoby poproszone o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń nie miały wrażenia, że uzyskanie świadczenia jest uzależnione od posiadania dokumentu ubezpieczenia.

Barbara Misińska
Dyrektor MOW NFZ

Warszawa, 23 lutego 2012 roku