logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

Świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących są zobowiązani do przekazywania, każdego swojego dnia roboczego informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Dane te mają dotyczyć stanu na dzień poprzedzający*.

Informujemy, iż sprawozdanie informacji o pierwszym wolnym terminie należy wysyłać:

1. w postaci komunikatów XML sporządzonych w programach rozliczeniowych świadczeniodawców i przekazanych za pośrednictwem portalu SZOI:

słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

2. za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE:

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości AP-KOLCE (słownik aktualny do końca sierpnia 2019 r.)

Jednocześnie Mazowiecki OW NFZ przypomina, że przekazywane przez Państwa dane dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia będą udostępniane dla świadczeniobiorców na stronie internetowej Oddziału Funduszu w Informatorze o Terminach Leczenia. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na rzetelność przekazywanych danych.

Informator o Terminach Leczenia

________________________________________
* z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej – podstawa prawna art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 j.t.)