logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

Wszyscy świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących są zobowiązani do przekazywania, co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny” według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych*.

Informujemy, iż sprawozdanie informacji o pierwszym wolnym terminie należy wysyłać:

1. w postaci komunikatów XML sporządzonych w programach rozliczeniowych świadczeniodawców i przekazanych za pośrednictwem portalu SZOI:

słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

2. za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE:

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości AP-KOLCE

Jednocześnie Mazowiecki OW NFZ przypomina, że przekazywane przez Państwa dane dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia będą udostępniane dla świadczeniobiorców na stronie internetowej Oddziału Funduszu w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na rzetelność przekazywanych danych.

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

WAŻNE!!!

Niedopuszczalne jest podawanie pierwszego wolnego terminu, który wynika z rezygnacji pacjenta wpisanego wcześniej na listę oczekujących. W sytuacji, gdy następuje rezygnacja świadczeniobiorcy wpisanego na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, świadczeniodawca powinien poinformować kolejnego pacjenta na liście o możliwości udzielenia świadczenia we wcześniejszym terminie. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.) „Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia na zasadach sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej”. Wskazany pierwszy wolny termin, zarówno dla przypadków pilnych jak i stabilnych musi być terminem, jaki są Państwo w stanie realnie zaproponować każdemu potencjalnemu pacjentowi.

 

________________________________________
* § 8 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.192 z późn.zm.).