logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Sprawozdawanie raportów list oczekujących przekazywanych komunikatem danych (format XML)

Sprawozdawczości w formacie XML (raporty klx) podlegają dane dotyczące list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach.

I. Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością:

słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących do komórek organizacyjnych/procedur mają obowiązek przekazać komunikatem XML sprawozdanie.

II. Każde sprawozdanie ma zawierać określone w podziale na kategorie medyczne: przypadek pilny oraz przypadek stabilny następujące dane*:

  • liczbę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca z uwzględnieniem identyfikatora osoby oraz kodu identyfikatora, a także imienia i nazwiska świadczeniobiorcy,
  • średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia (obliczony zgodnie ze wzorem),
  • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
  • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
  • liczbę skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach,
  • datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekującej**

III.    Średni czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę medyczną lub świadczenia w określonym zakresie (z wyłączeniem listy art. 20 ust. 12 ustawy***)

Osoba wpisana na listę oczekujących na określoną procedurę medyczną lub świadczenie w określonym zakresie nie może być jednocześnie wykazywana na liście oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, w której ta procedura lub świadczenie w określonym zakresie będą wykonywane.
 
Średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczony jest zgodnie ze wzorem****

T = D/L

gdzie:

T – średni czas oczekiwania

D – łączna liczba dni oczekiwania, gdzie: D = d1 + d2 + … dn,

dn – liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia,

L – łączna liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

WAŻNE!

W przypadku błędów walidacji pojawiających się przy przekazywaniu raportów list oczekujących w formacie XML należy zapoznać się z aktualnym wykazem błędów walidacji i weryfikacji, który udostępniany jest na stronie internetowej Centrali NFZ.


________________________________________
* § 8 ust. 2 pkt. 1 oraz 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz.192 z późn.zm.).
** art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.).
*** Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.).
**** Załącznik nr 7 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz.192 z późn.zm.).