logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Pierwszy wolny termin

1. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielania świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których świadczenia są udzielane przez kilku lekarzy tej samej specjalności, do których są różne czasy oczekiwania?

Pierwszy wolny termin udzielania świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie do poszczególnych lekarzy. W przypadku kilku lekarzy udzielających tego samego zakresu świadczeń w ramach jednej komórki organizacyjnej pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia do tej komórki powinien odpowiadać pierwszemu wolnemu terminowi udzielenia świadczenia przez lekarza, do którego czas oczekiwania jest najkrótszy.

 

2. W jaki sposób świadczeniodawcy mają podawać pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia na Oddziałach? Na przykład do Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: na zabieg nadgarstka pierwszy wolny termin to 10.03.2015 r., a na zabieg ręki pierwszy wolny termin to 10.09.2015 r. Który termin ma podać świadczeniodawca w cotygodniowym sprawozdaniu?

Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących z dokładnością do komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia. W związku z tym pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określany do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenia w tym oddziale. Podawany pierwszy wolny termin Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się na zabieg nadgarstka, jak i na zabieg ręki na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy. W przedstawionym przykładzie powinien to być zatem 10 września 2015 r.

 

3. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których realizowane są różne świadczenia, na które jest różny czas oczekiwania np. w przypadku (pracowni) fizjoterapii, oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej? Czy powinien podawać pierwszy wolny termin dla jednego świadczenia, na który kolejka jest najkrótsza czy termin, który powinien być możliwy do zaproponowania zarówno świadczeniobiorcy, który zgłasza się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy, a więc termin, w przypadku którego kolejka jest najdłuższa?

Listy oczekujących prowadzone są z dokładnością do komórki organizacyjnej, w której udzielanie są świadczenia. W związku z tym, że pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenie, zabiegi, podawany termin powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się  na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy tj. informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenie świadczenia powinna odnosić się do wszystkich świadczeń realizowanych w danej komórce. Świadczeniodawca powinien przekazywać  pierwszy wolny termin do komórki organizacyjnej, który jest tożsamy z pierwszym wolnym terminem na udzielenie świadczenia, na które trzeba czekać najdłużej.

 

4. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia w przypadku poradni zdrowia psychicznego, w sytuacji gdy w poradni udzielane są świadczenia przez lekarza psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę, do których jest różny czas oczekiwania?

Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie na poszczególne świadczenia w tej poradni (porada psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty). Podawany pierwszy wolny termin  do poradni zdrowia psychicznego powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosił się do lekarza psychiatry, psychologa i psychoterapeuty, na który kolejka jest najdłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy tj. informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia powinna odnosić się do wszystkich świadczeń realizowanych w danej komórce. Świadczeniodawca powinien przekazywać pierwszy wolny termin do komórki organizacyjnej, który jest tożsamy z pierwszym wolnym terminem na świadczenia udzielane przez specjalistę, do którego na wizytę trzeba czekać najdłużej.

 

5. W jaki sposób świadczeniodawca ma przekazywać informacje o pierwszy wolnym terminie oraz raportach list oczekujących w przypadku, gdy jedyny lekarz udzielających świadczeń w danej poradni przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Zarówno przepisy § 4 ust 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym (poz. 1986) jak § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.192 z późn. zm.), określając terminy przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia odnoszą się do dni roboczych świadczeniodawcy.

W związku z powyższym dni, w których świadczeniodawca nie udziela świadczeń nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu terminów przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń dla konkretnego świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca, który zgłosił do OW NFZ przerwę w udzielaniu świadczeń, np. w związku z urlopem, czy chorobą nie jest zobowiązany do przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, jak również raportów (klx) z listami oczekujących do komórki organizacyjnej która zawiesiła działalność pod warunkiem, że przez okres w którym umowa była zawieszona nie prowadził zapisów na listy oczekujących i nie wykonał chociaż jednego świadczenia.

 

6. Czy świadczeniodawca zgłaszający przerwę w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek we wskazanym czasie sprawozdawać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia np. indywidualna praktyka lekarska podczas urlopu lub zwolnienia lekarskiego?

Świadczeniodawca podczas zgłoszonej do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przerwy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej nie jest zobowiązany do przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia z uwagi na fakt określania i przekazywania ww. informacji w dniu roboczym danego świadczeniodawcy.

 

7. Jaki pierwszy wolny termin udzielania świadczenia powinien sprawozdawać świadczeniodawca w przypadku komórek organizacyjnych, do których nie jest w stanie podać terminu z dokładnością co do dnia, a jedynie z dokładnością do tygodnia np. według szacunku czas oczekiwania wynosi około 2 lat?

Przy określaniu terminu z dokładnością do tygodnia należy podać datę odpowiadającą pierwszemu dniu tego tygodnia.

 

8. Świadczeniodawca realizuje świadczenia w 3 komórkach organizacyjnych, z różnym harmonogramem pracy np. w 2 komórkach organizacyjnych (poradni dermatologicznej i okulistycznej) świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, natomiast w 1 (poradni położniczo-ginekologicznej) tylko we czwartki. Czy świadczeniodawca informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia do poradni położniczo-ginekologicznej powinien określić według stanu na czwartek najpóźniej w poniedziałek? Czy określając dni robocze należy odnosić się do konkretnego miejsca udzielenia świadczeń, czy do dni roboczych świadczeniodawcy?

Świadczeniodawca powinien określić i przesłać do właściwego ze względu na miejsce udzielenia świadczeń oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według dni roboczych w odniesieniu do danego miejsca udzielenia świadczeń. W przywołanym powyżej przykładzie świadczeniodawca ma obowiązek określić ww. informacje dla poradni położniczo-ginekologicznej według stanu na czwartek i przekazać je najpóźniej w następny czwartek.

 

9. Czy podając informacje o pierwszym wolnym terminie mogę wskazać termin, będący wynikiem rezygnacji pacjenta z wizyty?

Niedopuszczalne jest podawanie pierwszego wolnego terminu, który wynika z rezygnacji pacjenta wpisanego wcześniej na listę oczekujących. W sytuacji, gdy następuje rezygnacja świadczeniobiorcy wpisanego na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, świadczeniodawca powinien poinformować kolejnego pacjenta na liście o możliwości udzielenia świadczenia we wcześniejszym terminie.