logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2019 r. dotyczący umów wieloletnich w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

09-11-2018

W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2019 rok, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Oddziału Mazowieckiego służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.

Zapytanie ofertowe _ dokumentacja aktualizacyjna _ UZD (Plik do pobrania)  

Dokumentację aktualizacyjną, przygotowaną w programie NFZ-KO na podstawie zapytania ofertowego właściwego dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i profilu świadczeniodawcy, proszę dostarczyć w wersji elektronicznej i papierowej na adres Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa do dnia 19 listopada 2018 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej winien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

Wraz z dokumentacją aktualizacyjną proszę złożyć wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2019 (wniosek składany przez system SZOI oraz w formie pisemnej - wydruk z systemu SZOI podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy).

Wobec powyższego, niezbędne jest dokonanie przez podmioty aktualizacji danych świadczeniodawcy w portalu SZOI, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • wykazy personelu medycznego, daty harmonogramów osób przewidzianych do realizacji umowy w 2019r.
  • dostępność komórek organizacyjnych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu na 2019r.
  • prawidłowość opisu komórek organizacyjnych (zgodność z obowiązującymi przepisami, wpisami w rejestrze Wojewody).
  • dane teleadresowe tj. nr telefonu, adres e-mail, w odniesieniu do świadczeniodawcy i każdego miejsca udzielania świadczeń.
  • okresy obowiązywania umów z podwykonawcami (w sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2018 r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2019 r.), oraz kopię umów przedłożyć w dokumentacji aktualizacyjnej.

Podpisanie aneksów do umów na 2019 rok uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny:  Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego – (22) 279 78 45 lub (22) 279 78 46

Wszystkie aktualności